Säännöt

Avantouintiseura Kuutti r.y.:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Avantouintiseura Kuutti ry ja sen kotipakka on Kokkolan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on talviuinnin ja siihen liittyvän toiminnan edistäminen ja kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys huolehtii käytössään olevista tiloista sekä järjestää kokouksia, juhlia, retkiä ja kilpailutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta, toimeenpanna varojen hankkimiseksi asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, ylläpitää kioskimyyntitoimintaa yhdessä toimipaikassa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä ja yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi (1) kerrallaan ja joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat luottamushenkilöt.

Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Heistä kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuorot arvalla ja myöhemmin kukin vuorollaan. Johtokunta voi tarpeen mukaan perustaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun asianomainen koollekutsuja katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.7. – 30.6.

Tilinpäätös tarvittavina asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa (2) ennen vuosikokousta johtokunnalle.

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä aikana syys-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnä- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Ylimääräiseen kokoukseen käsiteltäväksi esittämät asiat tulee toimittaa johtokunnalle hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta, jotta ne ehditään valmistella kunnolla.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää (7) ennen kokousta kokoontumispaikan ilmoitustaululla julkaistavalla ilmoituksella.

11. Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   kokouksen avaus
2.   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3.   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.   hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.   esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6.   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja  vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille vastuuvelvollisille
7.   vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
8.   valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
9.   valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

About the Author